top of page

Çocuklar İçin Projektif ve Objektif Testler

D2 Dikkat Testi 

Psikolojide dikkat, bireyin duyu organlarıyla ulaşabileceği ve duyu organlarıyla farkında olabileceği fenomenlerin çevresinde ortaya çıkan uyarıcıya psikolojik alıcıları yönlendirmesidir. Dikkat, çevredeki yalnızca mevcut ihtiyaçlarımızı ve hedeflerimizi karşılayan birçok uyaranı işlememize izin veren sinir sisteminin bir işlevidir. Gestalt okulu, dikkati şekiller ve zemin arasında ayrım yapma yeteneği olarak ifade eder.

Dikkatin vurgulanan önemli bir özelliği seçiciliktir. Her zaman dikkat edilmesi gereken birçok uyaran vardır. Tüm bu uyaranlara dikkat etmek imkansız olduğu için hangilerinin önemli olduğunu seçmek bireyler için önemlidir. Seçici dikkat, diğer uyaranları görmezden gelirken bariz ve belirli uyaranlara dikkati çekerek; ilgili uyaranlar ile alakasız uyaranlar arasında ayrım yapar. Birçok uyaran içinde alakasız uyaranlarla ilgilenmeyip ve yalnızca alakalı uyaranlarla ilgilenmekte ve tepkide bulunmaktadır.

Dikkatin seçiciliği olmadan, organizmalar çevrelerindeki pek çok şey için tutarlı davranışlar sürdüremezler. Yüksek seçici dikkati olan kişiler, özellikle ilgilenmeleri gereken şeyle ilgilenirken, dikkati düşük veya dikkati dağılmış kişiler çevredeki uyaranlarla daha fazla ilgilenirler. Bu uyaranların çoğu, umursamamaları gereken önemsiz uyaranlardır.

Seçici dikkati ölçen veya geliştirmeye çalışan araştırmalar için bu kavramları etkili ve güvenilir bir şekilde değerlendirebilecek ölçme araçlarına ihtiyaç vardır. Böyle bir araç 1962’de Almanya’nın Essen kentinde geliştirilen d2 Dikkat Testi’dir. Bu testte dikkat, konsantrasyon, algılama hızı gibi özellikleri ölçmektedir. D2 dikkat testi ile seçici dikkat, psiko-motor hız, dikkat tipi ölçülür. Testte toplam 14 satır ve her satırda 47 adet harf vardır. Bu testin sonucunda öğrencinin bulunduğu yaş dilimine göre değerlendirilir. D2 Dikkat Testi Modernus Psikoloji’nin uzman psikologu tarafından güvenilir bir şekilde değerlendirilerek uygulanmaktadır.     

D2 Dikkat Testi 

Metropolitan Okul Olgunuğu Testi

Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer.

Modernus psikolojide psikolog tarafından Metropolitan Okul Olgunluğu Testi yapılır.


Metropolitan okul olgunluğu testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir (Oktay 1983). Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır. Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir (Wifred 1993).


Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır. Bu testler şu şekilde sıralanmaktadır:


Kelime anlama (15 madde) : Bu test dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik bir testtir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.


Cümleler (14 madde) : Bu testte çocuktan kendisine anlatılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi gibi karmaşık bir işlem beklenilmektedir.


Genel Bilgiler (14 madde) : Sosyokültürel faktörün etkisinin fazla olduğu alt testlerden biri olan genel bilgi alt testinde söz konusu olan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenilmektedir.


Eşleştirme (19 madde) : Okuma yazmanın öğrenilmesinde önemli bir yer tutan eşleştirme, metropolitan okul olgunluğu testinin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Benzerliklerin tanınmasını içine alır. Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması istenir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.


Sayılar (24 madde) : Bu test sayı bilgisini ölçmektedir. Bu alt testte sayılar ve seriler hakkında belirli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi çocuklarda o zamana kadar kazanılmış olan sayı kavramını dolayısıyla sayı olgunluğunu ölçmek amaçlanmaktadır.


Kopya etme (10 madde) : Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılaması ve buna mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini ölçmektedir. Gördüğünü doğru algılayamayan ya da algıladığını mekanda doğru şekilde yerleştiremeyen çocukların, daha sonraları, okuma yazmanın öğrenilmesinde zorluk çekmeleri araştırmacıların özellikle üzerinde durduğu konulardan biridir (Çataloluk 1994). Bu tür testlerin çocuklarda, fiziksel gelişmeyi belirlediği kadar, zihinsel olgunluğu da belirledikleri saptanmıştır. Çocuğun, çizme ve yazmada gösterdiği mekanda ters algılama eğilimi kopya etme alt testinde kendini gösterebilir.
Bütün bu alt testlerde her maddeye doğru verilen yanıt bir puan ile değerlendirilir. Puanların tümü testin toplam puanını oluşturur. Toplam puanın yüksekliği genel okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Her alt testin kendine ait puanları da belirlenir.

Metropolitan Okul Olgunuğu Testi
Frosting Görsel Algı Testi

Frosting Görsel Algı Testi

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir. 

Görsel algı sadece iyi görme yeteneği değildir. Bir görsel uyaranın yorumu göz ile değil beyinde olmaktadır. Görsel algılama hemen her davranışımızda bulunmaktadır. Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.

 Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır. Küçük çocuklarda ise bu durum geometrik şekilleri yapamama şekil zemin karıştırma nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklikleri ortaya çıkarmasıdır. Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir. 

Görsel algı gelişimini değerlendirmeye yönelik ve dünyada sıklıkla kullanılan testlerden biri Frosting Görsel Algı testidir. Bu test Dr. Marianne Frosting tarafından 1963 yılında geliştirilmiş, görsel algılamayı saptamaya yönelik bir performans testidir.

TESTİN ÖZELLİKLERİ 

 • Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye ayrıca; çocuğun ilkokulda hazır olup olamdığını ölçen bir olgunluk testidir.

 • Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara uygulanır.

 • Testi bireysel ve grup şeklinde uygulamak mümkündür.

 • Frosting testinin uygulanışı hazırlık aşaması ile birlikte 50-60 dakikadır.

 • Frosting bir kalem kağıt testi olup, görsel algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendiren bir performans testidir.

Frosting Görsel Algı Testi;

 • El-göz koordinasyonu 

 • Şekil zemin ayırımı

 • Şekil sabitliği(Değimezliği)

 • Mekan-konum algısı

 • Mekan ilişkilerinin algısı

 • gibi algıları ölçmeyi sağlar.

Testin Önemi

Görsel algılama problemi genellikle 3-7 yaşları arasında görülür. Her sınıfta bu alanda geri kalmış çocuklara rastlanmaktadır. Görsel algılama problemi olan çocukların öğrenme objeleri ve bunların mekansal ilişkilerini algılama güçlükleri olacaktır. Bu nedenle görsel algı problemlerinin erken dönemde saptanması ve erken müdahale ile kalıcı problemlerin oluşmaması çok önemlidir.

Frosting Görsel Algı Testi ile özellikle özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamak mümkündür. Test; çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla da kullanılmaktadır.

Bender- Gestalt Algı Testi

Bender- Gestalt Algı Testi

Bender- Gestalt Algı Testi her biri ayrı kart üzerinden olan 9 şekilden oluşan test L.A Bender tarafından 1938 yılında geliştirilmiştir. Motor algılama konusunda bilgi veren test algısal olgunluk, olası nörolojik bozulma ve duygusal uyumu da değerlendirmektedir. Bu test özellikle Koppitz İnsan Çiz Testigibi tamamlayıcı ile beraber kullanılması durumunda çok daha etkili olduğu ve doğru sonuçlar verdiği düşünülmektedir.

Testin Özellikleri

 • Performans testidir.

 • Bireysel ve grup olarak da uygulanabilir.

 • 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11ay arasındaki çocuklara uygulanır.

Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Bellek Testi

Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Bellek Testi

​​Görsel Dikkat testidir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğundan şüphe edilen çocuk ve yetişkinlere uygulanır. Uygulama ve değerlendirme biçimi çocuk ve yetişkinlerde birbirinden farklıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi ölçemeye yardımcı bir testtir.

Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

Ölçtüğü davranış/nitelik: Zeka

Goodenough Zekâ Testi Nedir?

Çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlayan bir testtir. Bireylerde zihinsel gelişmeyi ölçmek için kullanılan bir testtir. Bu testte çocukla çalışabilmek için uygun ortamın oluşturulması ön koşul olarak görülmektedir. 

Ölçek türü: Performans testi. Grup olarak da uygulanır.

Kimlere uygulanabildiği: 7,8 ve 9 yaş çocuklarına

Goodenough Zekâ Testi Nasıl uygulanır?

Çizime dayalı bir testtir. Çocuktan bir insan resmi yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendisi için çizer. Sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre Goodenough Zekâ Testi’nde belirlenen kriterler doğrultusunda resmin her bir kısmı için puan verilir. Sonra bu puanlar toplanarak toplam puanın karşılığı olan zekâ yaşı bulunur.

Zeka yaşı hesaplanırken önceden hazırlanmış olan çizelge kullanılmaktadır. Böylece çocuğun zekâ bölümü hesaplanır.

Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur.

Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

LUİSA DÜSS PSİKANALİTİK ÖYKÜ TESTİ

Düss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. «Eğer danışan , öykülerden birine takılır, anlamlı içerik taşıyan veya sembolik değeri olan yanıtlar verirse veya yanıt vermekten kaçınırsa, bu, o öykü ve ya öykü kahramanının, denekte bulunan kompleksi uyandıracak bir çağrışım oluşturduğu anlamına gelecekti.» Buna göre her öykü veya öyküdeki kahramanlar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir. Deneyim sırasında, bazı komplekslerin karşılığı olan soruların üstünde durmak ve alınan yanıtların anlamlı oluşlarına göre daha derinleştirerek sorular sormak gerekir. Bu öykülerin, bilinçaltı simgelerini ve psikanalitik soru sorma tekniğini iyi bilen bir uygulayıcı tarafından kullanılması daha doğru ve yerinde olur. 

Luisa Düss, aile ve okuldan gelen öğelerin etkisini azaltmak için, öykülerden üçünün konusunu hayvanlardan seçmiştir. Test uygulanırken deneğin kendisini kolayca öykü kahramanının yerine koyması gerekir.  Bunun için öyküler sıralanırken, en az suçluluk duygusu uyandırabilecek komplekslerden başlanması yeğ tutulmuştur.

Öyküler özellikle çocuklar için hazırlanmış olmakla birlikte yetişkinlere de bir düş gücü testi olarak uygulanabilir. Kültürlü yetişkinlerin yanıtları genellikle zeki ve mantıklıdır. Kültürel düzeyi düşük, zihnî yetenekleri fazla olmayan etişkinlerinse
verdikleri yanıtlar sembolik ve spontane’dir.

LUİSA DÜSS PSİKANALİTİK ÖYKÜ TESTİ

EMDR

EMDR tedavisi nedir?

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi, insanların travmadan ve TSSB, anksiyete, depresyon ve panik bozuklukları dahil olmak üzere diğer sıkıntılı yaşam deneyimlerinden kurtulmalarına yardımcı olduğu kanıtlanmış, kapsamlı bir şekilde araştırılmış, etkili bir psikoterapi yöntemidir.

EMDR terapisinin diğer terapilerden farkı nedir?

EMDR terapisi,  seanslar arasında can sıkıcı konu hakkında ayrıntılı olarak konuşmayı veya ödevleri tamamlamayı gerektirmez . EMDR terapisi, rahatsız edici sorundan kaynaklanan duygu, düşünce veya davranışları değiştirmeye odaklanmak yerine , beynin doğal iyileşme sürecini sürdürmesini sağlar.

EMDR terapisi, beyindeki işlenmemiş travmatik anıları çözmek için tasarlanmıştır. EMDR terapisi diğerinden daha az seansta danışan kendini iyi hissetmektedir.

EMDR terapisi beyni nasıl etkiler?

Beynimizin travmatik hatıralardan ve olaylardan kurtulmak için doğal bir yollar bulur. Bu süreç, amigdala (stresli olaylar için alarm sinyali), hipokampus (güvenlik ve tehlike ile ilgili anılar da dahil olmak üzere öğrenmeye yardımcı olan) ve prefrontal korteks (davranış ve duyguyu analiz eden ve kontrol eden) arasındaki iletişimi içerir. Çoğu zaman travmatik deneyimler kendiliğinden yönetilebilir ve çözülebilirken, yardım almadan işlenmeyebilirler.

Stres tepkileri, doğal savaşma, kaçma veya donma içgüdülerimizin bir parçasıdır. Rahatsız edici bir olaydan kaynaklanan sıkıntı devam ettiğinde, üzücü görüntüler, düşünceler ve duygular, o ana geri döndüğü veya “zamanda donmuş” olduğu gibi ezici bir his yaratabilir. EMDR terapisi beynin bu anıları işlemesine yardımcı olur ve normal iyileşmenin devam etmesine izin verir. Deneyim hala hatırlanıyor, ancak orijinal olaydan gelen dövüş, uçuş veya donma tepkisi çözülmüş olur.

EMDR terapisinden kimler yararlanabilir?

EMDR terapisi her yaştan çocuklara ve yetişkinlere yardımcı olur. Terapistler, çok çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için EMDR terapisini kullanır:

 • Anksiyete, panik atak ve fobiler

 • Kronik Hastalıklar ve tıbbi sorunlar

 • Depresyon ve bipolar bozukluklar

 • Disosiyatif bozukluklar

 • Yeme bozuklukları

 • Keder ve kayıp

 • Ağrı

 • Performans kaygısı

 • Kişilik bozuklukları

 • TSSB ve diğer travma ve stresle ilgili sorunlar

 • cinsel saldırı

 • Uyku bozukluğu

 • Madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı

 • Şiddet ve istismar

 • EMDR Terapisi Deneyimlemek

 • Terapist ve danışan, EMDR terapisinin uygun olduğu konusunda hemfikir olduktan sonra, danışan terapisti ile EMDR terapisinin sekiz aşaması üzerinde çalışacaktır.

 • Bu olayla ilgili olumsuz bir imaja, inanca, duyguya ve beden duyusuna, ardından sorunun çözüldüğünü gösterecek olumlu bir inanca dikkat edilecektir.

 • Tipik bir EMDR terapi seansı 60-90 dakika sürer. EMDR terapisi standart bir konuşma terapisi içinde, ayrı bir terapistle tamamlayıcı bir terapi olarak veya tek başına bir tedavi olarak kullanılabilir.

EMDR
bottom of page